Photos taken by Viktor Thylwe and Elias Bengtsson.